Ronya vom Hagedorn

blue-tabby-point-white

 

12 weeks old:

 

 

 

 

 

11 weeks old:

 

 

 

 

 

  9 weeks old:

 

 

 

 

 

7 weeks old:

 

 

 

 

 

6 weeks old:

 

 

 

 

 

 

 

5 weeks old:

 

 

 

 

 

4 weeks old:

 

 

 

 

 

3 weeks old:

 

 

 

 

 

2 weeks old:

 

 

 

One week old: